Vedtekter

VEDTEKTER FOR SMØLA KAMERAKLUBB

 §1.

Klubbens navn er Smøla Kameraklubb. Den ble stiftet 26. Januar 2009.

 § 2 Formål:

Smøla Kameraklubb har til formål å arbeide for større utbredelse og mer kjennskap til fotografiet,  fotografering og video. Vi skal stimulere til kreativitet og utvikling gjennom å arrangere fotoutstillinger og fotokonkurranser. Vi skal øke kunnskapen gjennom kurs og bildevisninger. Klubben skal være et positivt, sosialt og kulturelt miljø for alle våre medlemmer. Samtidig skal klubben være en medspiller og bidragsyter både overfor næringsliv, lokalkultur og kommunale aktiviteter forøvrig.

 § 3 Medlemsskap

Alle som har betalt medlemskontingent er medlem av klubben. Medlemsrettigheter er betinget av at medlemskontingenten er betalt. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og gjøres gjeldende for det påfølgende år. Kontingenten skal betales innen 30. januar. Ved innmelding etter 1. august betales halv kontingent. Er kontingent ikke betalt for et år blir medlemmet strøket fra medlemslistene året etter.

 § 4 Styret

Styret skal bestå av 5 personer: leder, nestleder, sekretær, kasserer,  og styremedlem. Det skal være to varamedlemmer til styret. Styret skal møtes minst 4 ganger pr år, og ellers når minst ett styremedlem forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

 § 5 Styrets oppgaver

Styret skal sørge for den daglige drift av klubben. Styret skal arbeide for å nå klubbens mål ved å holde medlemsmøter med faglige foredrag, konkurranser, utstillinger og fotoutflukter. To styremedlemmer i felleskap har signaturrett.

 § 6 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøtet avholdes hvert år i februar og innkalles med minst to ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet skal være innsendt til styret minst tre uker før årsmøtet. Forslagene skal være skriftlige. Skriftlig innkalling til årsmøtet med årsmelding, regnskap samt innkomne forslag skal sendes medlemmene to uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap, innkomne forslag, foreta valg og fastsette kontingent. Regnskapsåret varer fra 1.jan. foregående år til 31. des. inneværende år. Leder velges for en periode på 1 år. Øvrige styremedlemmer velges for to år To styremedlemmer velges hvert år, slik at det blir kontinuitet i styret. Hvis et styremedlem må gå ut av styret etter ett år, velges ett nytt styremedlem for ett år.  Varamedlemmene velges for to år og fungerer også som valgkomite. Konkurranseansvarlig velges for to år. En revisor velges for 1 år.

 § 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene krever det. Møtet skal avholdes innen to måneder. Frister og innkalling som ved ordinært årsmøte

 § 8 Oppløsning

Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller av minst 2/3 av medlemmene. Forslaget skal behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av klubbens totale medlemstall for å bli vedtatt. Årsmøtet avgjør med simpelt flertall hvordan eventuelle midler skal anvendes.

Comments are closed.